Globos centras

Pagrindinis / Paslaugos / Globos centras

GLOBOS CENTRAS

Marijampolės socialinės pagalbos centras dalyvauja projekte  ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”. 

Projekto tikslas: diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą.

Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. Globos centro nuostatai

Globos centro funkcijos ir paslaugos:

 • organizuoja ir (ar) vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 • vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal GIMK programą;
 • vykdo tęstinius globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 • teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir norintiems jais tapti asmenims;
 • rengia asmenų, siekiančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais, mokymus ir pasirengimo tėvų globos netekusio vaiko globai, priežiūrai ar įvaikinimui vertinimą;
 • organizuoja savitarpio pagalbos grupes;
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia, organizuoja šiems vaikams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą;
 • organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas;
 • vertina budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos kokybę;
 • pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams;
 • užtikrindamas geriausius vaiko interesus, bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 • įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams.

JEI APSISPRENDĖTE GLOBOTI

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais), savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį (-ius) arba elektroninio pašto adresą (‑us), darbovietę (-es), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais).

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 m. asmenų medicininius pažymėjimus (forma Nr. 046/a), išduotus ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu su fiziniu asmeniu, norinčiu tapti šeimynos steigėju, gyvenančių vyresnių kaip 16 m. asmenų rašytinį sutikimą steigti šeimyną (nurodomas vardas, pavardė, gimimo data, sutikimas, kad asmuo (nurodomas vardas, pavardė, gimimo data) steigtų šeimyną);
 • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos teigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų sąlygų.

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti:

 • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, priežiūros motyvus;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad jis taptų budinčiu globotoju.

Budinčio globotojo atlygis, vaiko išlaikymui skiriamos lėšos ir atsiskaitymo tvarka

Budintis globotojas – asmuo, kuris savo šeimoje laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba atsiras nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai. Budintis globotojas suteikia tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia vaiko raidai ir gerovei. Norint tapti budinčiu globotoju, reikia išklausyti GIMK programos mokymus ir gauti teigiamą išvadą apie savo tinkamumą globoti vaikus.

Asmenys, apsisprendę tapti budinčiais globotojais, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Budintis globotojas su Globos centru, kurio funkcijas atlieka Marijampolės socialinės pagalbos centras, sudaro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis bei gauna atlygį.

Globos centras budinčiam globotojui įstatymo nustatyta tvarka organizuoja laikinąjį atokvėpį, teikia socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, budinčiam globotojui ar vaiko artimiesiems, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Budinčiam globotojui už suteiktas vaiko priežiūros paslaugas vaiko laikino apgyvendinimo metu mokama:

Išmokos:

 • Vaiko globos (rūpybos) išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • Išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;
 • 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio pagalbos pinigus už kiekvieną vaiką;
 • 0,5 MMA (MMA- Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimas) dydžio tikslinę išmoką vaiko išlaikymui kriziniais atvejais arba iki vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus nustatyta laikinoji globa;
 • Budinčiam globotojui skiriama 8 BSI dydžio vienkartinė įsikūrimo išmoka;
 • Išmokos vaiko išlaikymui yra mokamos tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena pas budintį globotoją. Jeigu vaikas pas paslaugos teikėją gyvena ne pilną mėnesį – išmokos suma apskaičiuojama pagal Išmokų vaikams įstatymą;

Atlygis:

 • Budinčiam globotojui mokamas 1 MMA per mėn. atlygis, nepriklausomai nuo to ar tuo metu paslaugų teikėjas prižiūri vaiką (-us). Šis atlygis mokamas ir budinčio globotojo laikino atokvėpio metu.
 • Budinčiam globotojui mokama 1,75 MMA – kai šeimoje apgyvendintas 1 vaikas;
 • Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,5 MMA per mėnesį už kiekvieną paskesnį budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką (už faktiškai gyventą laiką);

Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,75 MMA per mėnesį už budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą kūdikį (iki vienerių metų amžiaus) arba vaiką, kuriam nustatytas neįgalumas arba vaiko nuo 12 m. iki 18 m. amžiaus priežiūrą.

Budinčio globotojo veikla finansuojama per Marijampolės socialinių paslaugų centro Globos centrą (toliau – Globos centras).

Globos centras kas mėnesį perveda numatytas iš savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Tais atvejais, kai tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, budintis globotojas naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz., logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz., psichoterapijai, supervizijai, profesinei kompetencijai ugdyti) teikti, jos neperduodamas budinčiam globotojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip.

Budintys globotojai įsipareigoja gaunamas išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius (pvz., maistas, drabužiai, kanceliarinės prekės, higienos prekės, laisvalaikiui ir ugdymui skirtos išlaidos, kišenpinigiai, medikamentai ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS

Asmenims norintiems tapti globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams ar norintiems jais tapti reikia išklausyti GIMK programą:

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti tėvų globos netekusiam vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

GIMK programą sudaro:

* Pagrindinė GIMK programa (7 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).

* Specializuota GIMK programa budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, BVGN darbuotojams (6 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).

* Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa (6 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).

* Tęstinė GIMK programa (9 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).

Kontaktai:
Vytauto g. 17 (2 aukštas), Marijampolė
Vedėja socialinėms paslaugoms Inesa Komkaitė
Tel.: 8 673 49843
El. p.: globoscentras@mspc.ltgloboscentras2@gmail.com 

Sekite mus: Vaikai yra Vaikai. Marijampolė

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content