Korupcijos prevencija/Pranešėjų apsauga

Pagrindinis / Korupcijos prevencija/Pranešėjų apsauga

Marijampolės socialinės pagalbos centras užtikrindamas savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – siekti, kad įstaigos vykdoma veikla būtų skaidri ir užkirsti kelią korupcijos atsiradimui.

Įstaiga garantuoja konfidencialumą ir bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą korupcijos atvejį nurodykite tikslius duomenis ir informaciją (veiksmo vietą, laiką, asmens pavardę ar pan.).

Jeigu turite informacijos, susijusios su korupcine ir kita nesąžininga veikla, galite pranešti šiais būdais:

– Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriui tel./faks. (8 343) 5 5426 arba el. paštu direktore@mspc.lt
– Marijampolės savivaldybei tel. (8 343) 90029, el.paštu teises.d@marijampole.lt
– Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ tel. (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevencijos programa

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“  yra patvirtinti:

– Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
– Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
– Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1. To raštu prašo Asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad Asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia pranešėjui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs Asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie pažeidimus galite pranešti elektroniniu paštu info@mspc.lt. Pranešimui apie pažeidimą rekomenduojame pildyti šią formą.

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content